K

Åmossarna

Visa karta

Åmossarna är ett rikt småvattensystem på Söderslätt som bjuder på både intressanta naturupplevelser och spännande kulturupplevelser - ett verkligt eldorado för fåglar, blommor, fjärilar och grodor!

Åmossarna är ett drygt 2 km långt småvattensystem norr om Västra Vemmerlöv. Småsjöarna, 10-15 st, ligger som ett pärlband sammankopplade av Ståstorpsån.

Åmossarna bjuder på stor bioglogisk mångfald mitt i det hårt uppodlade jordbrukslandskapet. Det långssträckta vattensystemet fungerar som en rastplats för flera olika fågelarter.
Flera djur och växtarter i området är rödlistade enligt ArtDatabanken eftersom de är hotade, sårbara eller missgynnade.
I området finns många tecken på att människor levt och verkat i området under väldigt lång tid. Här har gjorts fynd från stenåldern och bronsåldershögar syns från området.
Åmossarna ligger längs vägen mellan Trelleborg och Uppåkra som i forntiden var en viktig handelsplats. Sannolikt har området utgjort rastplats inte bara för fåglar, utan även för människor på väg.
En liten del av marken ägs av kommunen. På denna lilla markyta, strax söder om Åmossarnas största sjö och strax öster om Ståstorpsåns utlopp, har en äng anlagts. Ängen slås årligen och tanken att på sikt skapa en livsmiljö för mer traditionell ängsflora. Ängen fungerar också som samlingsplats för skolor som gör exkursioner här. Ett särskilt kunskaps- och studiematerial har tagits fram för skolorna i kommunen.

Våtmarkerna med dess stora vassruggar hyser stor biologisk mångfald. Sjöfåglar placerar gärna sina bon väl skyddade i vassen. Som exempel på häckande fågel i Åmossarna kan nämnas grågås, brun kärrhök, gravand, strandskata, större strandpipare, fisktärna, rödbena, skäggdopping och gråhakedopping. Småtärnan, Trelleborgs kommunfågel, har synts häcka här men numera kommer den mest som tillfällig besökare. Den sällsynta pungmesen har också setts här. Exempel på rastande fåglar är skedand, bläsand, kricka, häger och storskarv.

Klotigelknopp, smalkäringtand och lökgamander är tre rödlistade blomsterarter som hittats i Åmossarna. Ytterligare upp emot 250 andra växtarter finns här. Blommor och fjärilar hör ihop och Åmossarna är mycket riktigt rikt på fjärilarsarter. Bara på kommunens lilla äng kan man en sommardag se påfågelöga, kamgräsfjäril, rovfjäril och puktörneblåvinge.

Dammusslor och posthornssnäckor finns också här. Stor dammussla räknas som tämligen sällsynt, men här finns det många av den. Sjöarna rymmer också gott om fisk - abborre, braxen, mört, benlöja, gädda, ruda, sutare och ål har hittats här, i ån dessutom öring.

Grodor trivs också i åmossarna. Vanlig groda, åkergroda, ätlig groda och vanlig padda. Tänk på att alla grod- och kräldjur är fridlysta i Sverige och ska behandlas med största försiktighet!

Ett helt unikt fynd, ett krumsvärd från äldre bronsålder (1700-1100 f Kr), hittades här 1981 då det fastnade i en harv. Två helt identiska svärd har funnits i Danmark nära Rörby på Själland.

Visa mer