Dalköpinge ängar

Adress: Dalköpinge ängar Trelleborg Visa karta

Adress: Dalköpinge ängar Trelleborg

Naturreservat öster om Trelleborg

 

Dalköpinge ängar är ett naturreservat som bildades 1975. Det öppna betade området består av ca 3 ha våtmark. Naturreservatets ängar sluttar mot fuktstråket vid Gislövsåns forna fåra. Den nutida Gislövsån flyter i en under 1850-talet grävd fåra och mynnar ut i reservatets östra del. Här finns rester från en medeltida kapellbyggnad, skyddad enligt fornminneslagen.

Troligen har större delen av reservatet aldrig varit under plog, utan har betats under hundratals år. Floran och faunan är väl anpassad till denna form av kulturpåverkan. Skötselplanen över området föreskriver att naturreservatet i första hand skall hållas i hävd genom bete. Området betas av kor och hästar. Ängarna utgör mycket värdefull biotop för floran. En mycket artrik kalkfuktäng har bildats i den angränsande marken till kärret, i den forna å-fåran.

Närheten till havet gör att kärrväxter blandas med marina växtarter. Andra förekommande vegetationstyper i området är hed och torräng. På de torrare delarna växer bland annat rödkämpar, backsippa, mandelblomma, knölsmörblomma och piggtistel. På de fuktigare partierna finns källfräne, vattenveronika, blankstarr samt maj- och ängsnycklar. Vid inventering av området i början av 1970-talet, uppskattades antalet kärlväxter till närmare 250 arter, ett flertal av dessa var kalkgynnade, t ex orkidéer.

Den sällsynta fjärilsarten igelknoppsrörfly har en fast förekomst i reservatet där dess värdväxter (igelknopp, kaveldun och svärdliljearterna) kan påträffas inom den västra delen av ängarna. Fågellivet är rikt och totala antalet fågelarter, som häckat eller besökt området, uppskattas till ca 160 st. Många vadare gästar reservatet och bland annat har tofsvipa, rödbena och enkelbeckasin häckat i området.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:
1. framföra motorfordon annat än på därför avsedda vägar
2. tälta eller ställa upp husvagn
3. plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter
4. avsiktligt störa djurlivet
5. medföra ej kopplad hund
6. rida inom området utöver vad som framgår av skötselplan
7. göra upp eld
8. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
9. på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare, musikinstrument eller dylikt

Visa mer

Om denna aktivitet

Gatuadress 1
Dalköpinge ängar
Postadress
Trelleborg
Build: 2021-05-17 16:09:19, Host: ONLINE3CORE20, DB: , Controller: Todo, Action: showdetails